La indústria polseguera

El sector de la polseguera sempre ha tingut un pes molt important en l’economia de Vilafestuc. Ja a l’edat mitjana, en l’atribució de la carta de poblament de Pere II a la vila hi apareix el gremi dels polsers:

[…] E atorgam á aquells que sien polvorers en aquest present an é los cinq propers ans de tots los delmes é drets, del dia que retrán lo castell de la vall de Festuch; que no sien de res demanats dels